Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku

1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej phenix.eu (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Firmę Phenix mieszczącą się przy ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000008137 , NIP: 5213103347 .

1a. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

2. Użytkownik/-czka zobowiązany/-a jest do przestrzegania regulaminu strony.

3. Fundacja umożliwia umieszczanie komentarzy pod niektórymi prezentowanymi na stronie tekstami. Umieszczenie komentarza nie wymaga podawania informacji o komentującym/-ej ani wcześniejszej rejestracji.

3a. Na stronie działa filtr antyspamowy blokujący publikację komentarzy zawierających adresy URL. Zablokowane komentarze są regularnie przeglądane, a jeśli zostały zablokowane niesłusznie – niezwłocznie publikowane. W przypadku niepojawienia się komentarza na stronie prosimy o kontakt na adres info@phenix.pl w ciągu tygodnia od umieszczenia komentarza. Po upływie tego okresu może on być bezpowrotnie usunięty.

4. Użytkownik/-czka strony publikuje komentarze we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników/-czki komentarzy:

  • sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;
  • wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
  • propagujących przemoc;
  • zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  • zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;
  • mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  • mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
  • niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.

6. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych z regulaminem.

7. Firma nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników/-czek strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za ich wyraźną zgodą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8. Firma dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.

9. Firma zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony lub ograniczenia możliwości zamieszczania komentarzy.

10. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

11. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@phenix.pl). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Firmę w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Firma zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej.